Apel do mieszkańców gminy


W związku z trwającym okresem zimowym przypomina się, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełniania obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i czystości nie tylko na terenie swojej posesji, ale również do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania sopli i śniegu z dachów budynków. Powyższe obowiązki wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Konieczność utrzymania czystości na chodnikach przez właścicieli nieruchomości wynika także z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaczory, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII (186)2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 r. Zgodnie z ww. uchwałą za właścicieli nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jednocześnie bardzo dziękuję Mieszkańcom za poważne potraktowanie problemu i dotychczasowe działania w zakresie dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP