Pomoc materialna dla uczniów


Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Wniosek  o przyznanie stypendium można będzie pobrać w szkołach podstawowych lub w gimnazjum wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego. Wnioski należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego w szkole podstawowej dla uczniów odpowiednich szkół podstawowych oraz w sekretariacie gimnazjum, dla uczniów tego gimnazjum i uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaczorach do dnia 15 października 2012 roku.

            Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota    351 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2012 r. kwota ta ulega podwyższeniu  i wynosić będzie 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 lipca 2012 r.).

            Stypendium szkolne przeznaczone może być na przybory szkolne i edukacyjne, które wiążą się z procesem edukacyjnym ucznia.

Dofinansowanie na podręczniki

Do 30 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.

O tą formę pomocy finansowej mogą  zabiegać rodzice, opiekunowie lub inne osoby  uczniów klas I – IV szkół podstawowych, uczniów słabowidzących, niesłyszących, z lekkim upośledzeniem umysłowym lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Wnioski wraz załączonym  zaświadczeniem o dochodach (w niektórych przypadkach uzasadnieniem) lub kopią orzeczenia o potrzebie kształtowania specjalistycznego przyjmują dyrektorzy szkół, do których będą uczęszczali uczniowie. Zwrot kosztów nastąpi po wcześniejszym przedłożeniu dowodu zakupu – oryginału faktury VAT (wystawionej imiennie), rachunku, opisanego paragonu lub  potwierdzonego oświadczenia o zakupie podręczników. Przy udzielaniu tej formy pomocy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, które wynosi w tym roku  351 ,- dla uczniów klas I szkoły podstawowej i 352,- dla  pozostałych uczniów klas II – IV.

Wartość udzielonej pomocy finansowej w tym roku nie przekroczy kwot: 180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej (tyle samo dla  ucznia  słabowidzącego, niesłyszącego, z lekkim upośledzeniem umysłowym lub posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I-III), 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej (tyle samo dla ucznia  słabowidzącego, niesłyszącego, z lekkim upośledzeniem umysłowym lub posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach IV-VI), 325 zł dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z lekkim upośledzeniem umysłowym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I-III gimnazjum.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat