Sołeckie podsumowania i plany


W dniach od 23 kwietnia do 7 maja 2013 r. w jedenastu sołectwach gminy Kaczory odbyły się zebrania wiejskie, zwołane przez sołtysów na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 9/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

W niniejszych zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irena Radka, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Andrzej Kozera, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Zdzisława Kępczyńska, Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach st. asp. Adam Stępniewski (lub funkcjonariusz w jego zastępstwie), radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy wsi.

Na zebraniach wiejskich przedstawiono sprawozdania z działalności sołtysów, komisji rewizyjnych, jednostek organizacyjnych gminy, zaprezentowano ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz zadania aktualnie realizowane przez gminę wraz perspektywami dalszego jej rozwoju. Po sprawozdaniach odczytano informacje dotyczące m.in. konieczności wymiany dowodów osobistych wydanych w 2003 r., zbiórki zużytego sprzętu i nowych zasad gospodarowania odpadami. Podczas zebrań mieszkańcy zgłaszali liczne wnioski i zapytania.

W Równopolu pytano o termin realizacji prac modernizacyjnych na drodze powiatowej wiodącej przez wieś wraz z budową krawężników i wjazdów po drugiej stronie niniejszej drogi (w kilku miejscach występują zapadnięcia w asfaldzie). Zgłoszono również wniosek dotyczący podjęcia działań mających na celu udrożnienie przepustów usytuowanych przy ww. drodze powiatowej (podczas ulewnych deszczy woda nie odpływa i zalewa posesje).

W Morzewie z kolei wnioskowano o przestawienie znaku „teren zabudowany” przy drodze powiatowej oraz zgłoszono problem ze studzienkami na niniejszej drodze (studzienki są wyższe niż asfalt, jedna jest luźna). W dalszej kolejności zwrócono się z prośbą o możliwość dofinansowania przez gminę zakupu samochodu dla jednostki OSP Morzewo oraz zapytano o termin utwardzenia drogi gminnej między Morzewem a Rzadkowem.

W Krzewinie zasygnalizowano konieczność remontu drogi powiatowej wiodącej od niniejszej miejscowości do Chodzieży (odcinek do mostu nad Notecią) oraz wymiany okien i blatów w kuchni i kantorku Wiejskiego Domu Kultury. Zdaniem mieszkańców naprawy wymagają również schody wejściowe prowadzące do niniejszego obiektu

W Rzadkowie zwrócono uwagę na dziury na drodze powiatowej prowadzącej od wiaduktu w kierunku Równopola oraz drodze gminnej na odcinku od przydrożnego krzyża do Domu Pomocy Społecznej. Wyrażono wolę powstania placu zabaw dla dzieci i uzupełnienia punktów świetlnych przy nowo wybudowanych posesjach. W końcowej części zebrania apelowano o wykonanie większego przepustu przy drodze prowadzącej w kierunku łąk.

W Dziembówku zwrócono się z prośbą o dokończenie chodnika w kierunku cmentarza w Dziembowie, wycięcie dwóch drzew przy drodze powiatowej i rozwiązanie problemu lisów, które pojawiają się w okolicy przedszkola. Wnioskowano także o autokar kursujący w okresie letnich wakacji.

W Zelgniewie zaproponowano remont drogi powiatowej Zelgniewo – Piła oraz ułożenie kostki polbrukowej na drodze prowadzącej do pierwszego bloku. Zgłoszono również problem braku łączności telefonii komórkowych we wsi.

W Prawomyślu zgłoszono wnioski dotyczące m.in. ustawienia znaku drogowego, informującego o terenie zabudowanym i wykonania chodnika z wioski w kierunku cmentarza. Apelowano również o nawiezienie żużlu na drodze nad łąkami w kierunku Rzadkowa i wyrównanie niniejszej drogi. Pytano o planowany termin wykonania ciągu pieszo-jezdniowego w Byszewicach.

W Brodnej zgłoszono konieczność naprawy drogi od skrzyżowania do Państwa Reinke, załatania dziury na drodze powiatowej (zjazd z drogi Śmiłowo – Zelgniewo do miejscowości Brodna) i dokończenia budowy chodnika przy niniejszej drodze. Proszono również o wyrównanie drogi dojazdowej do pól oraz rozwiązanie problemu rurociągu zalewającego pola (około 100 ha). Życzeniem mieszkańców jest także budowa placu zabaw w sołectwie i zakup sprzętu nagłaśniającego do Wiejskiego Domu Kultury.

W Śmiłowie zaproponowano zamontowanie dodatkowych lamp świetlnych na ul. Górnej i tzw. Finetach, uporządkowanie placu i ustawienie dodatkowych kubłów na odpady komunalne przy sklepie GS w centrum wsi. Wyrażono wolę budowy chodników przy drogach powiatowych tj. na ul. Kaczorskiej i w kierunku Zelgniewa oraz parkingu na osiedlu Słonecznym.

W Jeziorkach zadano pytania dotyczące m.in. wykonania oświetlenia, budowy kaplicy we wsi oraz odwodnienia drogi Państwa Ewald.

W Dziembowie z kolei podkreślono potrzebę wykonania zatoki przy szkole dla autobusu dowożącego dzieci, budowy chodnika przy drodze powiatowej prowadzącej do stacji kolejowej PKP w Dziembówku oraz naprawy drogi w kierunku łąk, która została zniszczona podczas budowy sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowej. Wnioskowano także o rozwiązanie problemu wody, stojącej na parkingu przy szkole.

Do wszystkich zgłaszanych problemów ustosunkował się Wójt Gminy Brunon Wolski.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat