Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie


ZARZĄDZENIE NR 25/2019

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie, ul. Pilska 40 Śmiłowo, 64-810 Kaczory.

§ 2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie, ul. Pilska 40 Śmiłowo, 64-810 Kaczory, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na stronie Internetowej Urzędu Gminy Kaczory.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Kaczorach.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oryginalna treść ogłoszenia

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP